Apklausa

Kaip vertinate mūsų puslapį?
 
Pradžia

Vandens kelias

Lie­tu­va ga­li didžiuo­tis turėda­ma daug gėlo požemi­nio van­dens re­sursų. „Mūsų van­duo tur­tin­gas mi­ne­ra­li­nių medžiagų, rei­ka­lingų žmo­gaus or­ga­niz­mui. Tiems, kas abe­jo­ja, ar ga­li­ma ger­ti van­denį iš čiau­po, ga­li­ma drąsiai pa­sa­ky­ti: ger­ki­me ir džiau­kimės, nes ge­ria­me gyvą van­denį“,– sa­ko UAB „Za­rasų van­de­nys“ di­rek­to­rius Vi­das Se­lic­kas. Pa­sau­ly­je la­bai mažai vals­ty­bių, ku­rio­se gy­ven­to­jams tie­kia­mas natūra­lus požemi­nis van­duo iš gi­lių gręžinių.

UAB „Za­rasų van­de­nys“ – ben­drovė, vyk­dan­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo, nuo­tekų su­rin­ki­mo ir va­ly­mo pa­slau­gas Za­rasų ra­jo­no gy­ven­to­jams bei įmonėms. Pa­grin­di­nis ben­drovės tiks­las, kad tei­kia­mos pa­slau­gos ir at­lie­ka­mi dar­bai ati­tiktų aukščiau­sius ko­kybės ir ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.

Ge­ria­mo­jo van­dens ke­lias pra­si­de­da nuo vie­tovės, kur yra įreng­ti gręžiniai. Ji va­di­na­ma van­den­vie­te. UAB „Za­rasų van­de­nys“ eks­plo­a­tuo­ja 27 van­den­vie­tes, 52 gręžinius, 17 van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių ir 128,1 km van­den­tie­kio tinklų. Vie­na iš didžiau­sių  ra­jo­ne yra Za­rasų mies­to van­den­vietė Di­mit­riškių kai­me. Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mas van­duo yra pa­ke­lia­mas net iš 180 m gy­lio gręžinių ir yra ap­sau­go­tas nuo ap­lin­kos teršalų. Gręžiniuo­se įrengtų pa­nar­di­namų siur­blių pa­gal­ba van­duo pa­ke­lia­mas į van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius. Juo­se van­duo yra išva­lo­mas nuo ge­ležies, man­ga­no, amo­nio ir tie­kia­mas į van­den­tie­kio tinklą var­to­to­jams.

 

Var­to­tojų bei įmo­nių  išleis­tas van­duo pa­ten­ka į nuo­tekų su­rin­ki­mo sis­temą. Ben­drovė eks­plo­a­tuo­ja  65,6 km bui­ti­nių nuo­tekų tinklų, 19 nuo­tekų siur­bli­nių ir 8 nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius. Ben­drovė užterštą su­rinktą van­denį pri­va­lo išva­ly­ti iki nuo­tekų tvar­ky­mo reg­la­men­te pa­tvir­tintų normų. Svar­biau­si išva­lytų nuo­tekų ro­dik­liai yra šie: sken­dinčios medžia­gos, che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas, bio­che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas, amo­nio azo­tas, nit­ri­tai, nit­ra­tai, ben­dra­sis azo­tas, ben­dra­sis fos­fo­ras, chlo­ri­dai, sul­fa­tai.

Didžiau­si nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­niai yra Za­rasų ir Du­setų mies­to va­lyk­los, ku­rios tin­ka­mai išva­lo bui­ti­nes nuo­te­kas. Tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu su­si­da­ro nuo­tekų dum­blas. Jis nu­sau­si­na­mas skir­tin­guo­se va­ly­mo įren­gi­niuo­se įvai­riais sau­si­ni­mo me­to­dais: dum­blo aikštelėse, dum­blo sau­si­ni­mo ce­che su­mon­tuo­tu sraig­ti­niu pre­su, dum­blo sau­si­ni­mo maišais. Dum­blas yra kau­pia­mas, o po to nau­do­ja­mas žemės ūky­je tręšimui. Ge­ria­mo­jo van­dens ge­ri­ni­mo ir nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nių tech­no­lo­gi­nių pro­cesų val­dy­mas, re­gu­lia­vi­mas, tai­ky­mas naujų, sąnau­das mažinančių tech­no­lo­gijų die­gi­mas – kva­li­fi­kuotų ben­drovės spe­cia­listų Vla­di­mi­ro Ka­za­ke­vičiaus, Al­gir­do Ma­li­naus­ko, Da­liaus Žiliu­ko, Va­si­liaus Mam­ze­lio­vo, Kęstučio Lingės rūpes­tis.

Ben­drovės di­rek­to­rius Vi­das Se­lic­kas sa­ko, kad ge­ria­ma­sis van­duo yra mais­tas, kurį ben­drovė pri­va­lo tiek­ti ko­ky­bišką ir lai­ku, o nuo­te­kas išleis­ti tin­ka­mai išva­ly­tas. Van­duo  yra žmo­gaus eg­zis­ta­vi­mo pa­grin­das, bet ar kas­dien su­var­to­ja­me rei­ka­lingą van­dens kiekį? Per sa­vo gy­ve­nimą kiek­vie­nas žmo­gus turėtų išger­ti apie 40000 litrų van­dens. Ben­drovėje ge­ria­mo­jo van­dens ke­lias yra su­sie­tas su dau­ge­liu įren­gi­nių bei tech­no­lo­gi­nių pro­cesų. Ben­drovė die­gia nau­jas tech­no­lo­gi­jas, nuo­to­li­nio duo­menų per­da­vi­mo sis­te­mas, nu­sta­to kiek­vie­no tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so eko­no­miškiau­sią režimą. Pa­vyzdžiui, šiais me­tais ben­drovė 10 proc.  mažiau su­var­to­jo elek­tros ener­gi­jos. Taip pat stra­te­gi­nia­me 2014–2020 metų ben­drovės veik­los pla­ne nu­ma­ty­tas at­si­nau­ji­nančios ener­gi­jos ištek­lių (saulės jėgainės) tik sa­vo reikmėms ten­kin­ti įdie­gi­mas Za­rasų mies­to nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­niuo­se. Tai leistų su­mažin­ti elek­tros ener­gi­jos su­var­to­jimą juo­se iki 40 pro­centų.  Saulės jėgainės įren­gi­mas tik vie­nas iš svar­biau­sių UAB „Za­rasų van­de­nys“ užda­vi­nių, mažinant tei­kiamų pa­slaugų sa­vi­kainą, kad var­to­to­jams ne­didėtų ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­tekų tvar­ky­mo kai­na.

Tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ta veik­la leidžia ben­dro­vei įgy­ven­din­ti svar­biau­sius tiks­lus bei užda­vi­nius, pa­ti­ki­mai ir mažiau­sio­mis sąnau­do­mis tiek­ti ge­ros ko­kybės van­denį, su­rink­ti bei išva­ly­ti nuo­te­kas.

Ben­drovės ko­lek­ty­vas, lin­ki vi­siems var­to­to­jams ty­ro, šva­raus ir gai­vaus van­dens.